Functies

Nederlandstalig Engelstalig Omschrijving
punt komma decimaalteken
komma puntkomma scheidingsteken tussen functieparameters
ABS ABS Geeft de absolute waarde van een getal
SAMENG.RENTE ACCRINT Geeft de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
SAMENG.RENTE.V ACCRINTM Geeft de opgelopen rente voor een waardepapier waarvan de rente op de vervaldatum wordt uitgekeerd
BOOGCOS ACOS Geeft de boogcosinus van een getal
BOOGCOSH ACOSH Geeft de inverse cosinus hyperbolicus van een getal
ADRES ADDRESS Geeft een verwijzing, in de vorm van tekst, naar één bepaalde cel in een werkblad
AMORDEGRC AMORDEGRC Geeft de afschrijving voor elke boekingsperiode door een afschrijvingscoëfficiënt toe te passen
AMORLINC AMORLINC Geeft de afschrijving voor elke boekingsperiode
EN AND  
BEREIKEN AREAS Geeft het aantal bereiken in een verwijzing
ASC ASC Maakt katakanatekens smaller (Japans)
BOOGSIN ASIN Geeft de boogsinus van een getal
BOOGSINH ASINH Geeft de inverse sinus hyperbolicus van een getal
BOOGTAN ATAN Geeft de boogtangens van een getal
BOOGTAN2 ATAN2 Geeft de boogtangens van de x- en y-coördinaten
BOOGTANH ATANH Geeft de inverse tangens hyperbolicus van een getal
GEM.DEVIATIE AVEDEV Geeft het gemiddelde van de absolute deviaties van gegevenspunten ten opzichte van hun gemiddelde waarde
GEMIDDELDE AVERAGE Geeft het gemiddelde van de argumenten
GEMIDDELDEA AVERAGEA Geeft het gemiddelde van de argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
GEMIDDELDE.ALS AVERAGEIF Berekent een voorwaardelijk gemiddelde (vergelijkbaar met SOM.ALS en AANTAL.ALS) (nieuw in Excel 2007)
GEMIDDELDEN.ALS AVERAGEIFS Berekent een voorwaardelijke gemiddelde aan de hand van meerdere criteria. (nieuw in Excel 2007)
BESSEL.I ATP BESSELI Geeft de gewijzigde Bessel-functie In(x)
BESSEL.J ATP BESSELJ Geeft de Bessel-functie Jn(x)
BESSEL.K ATP BESSELK Geeft de gewijzigde Bessel-functie Kn(x)
BESSEL.Y ATP BESSELY Geeft de Bessel-functie Yn(x)
BETA.VERD BETADIST Geeft de cumulatieve bŠta-verdelingsfunctie
BETA.INV BETAINV Geeft de inverse van de cumulatieve verdelingsfunctie voor een gegeven bèta-verdeling
BIN.N.DEC ATP BIN2DEC Converteert een binair getal naar een decimaal getal
BIN.N.HEX ATP BIN2HEX Converteert een binair getal naar een hexadecimaal getal
BIN.N.OCT ATP BIN2OCT Converteert een binair getal naar een octaal getal
BINOMIALE.VERD BINOMDIST Geeft de binomiale verdeling
ROEPEN CALL  
AFRONDEN.BOVEN CEILING Rondt de absolute waarde van een getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele getal
CEL CELL Geeft informatie over de opmaak, locatie of inhoud van een cel
TEKEN CHAR Zet getalswaarde om in een letterteken
CHI.KWADRAAT CHIDIST Geeft de eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHI.KWADRAAT.INV CHIINV Geeft de inverse van een eenzijdige kans van de chi-kwadraatverdeling
CHI.TOETS CHITEST Geeft de onafhankelijkheidstoets
KIEZEN CHOOSE Kiest een waarde uit een lijst met waarden
WISSEN.CONTROL CLEAN Verwijdert alle niet-afdrukbare tekens uit een tekst
CODE CODE Geeft de numerieke code voor het eerste teken in een tekenreeks
KOLOM COLUMN Geeft het kolomnummer van een verwijzing
KOLOMMEN COLUMNS Geeft het aantal kolommen in een verwijzing
COMBINATIES COMBIN Geeft het aantal combinaties voor een bepaald aantal objecten
COMPLEX ATP COMPLEX Converteert reële en imaginaire coëfficiënten naar een complex getal
TEKST.SAMENVOEGEN CONCATENATE Voegt verschillende tekstfragmenten samen tot één tekstfragment
BETROUWBAARHEID CONFIDENCE Geeft het betrouwbaarheidsinterval van een gemiddelde waarde voor de elementen van een populatie
CONVERTEREN CONVERT Converteert een getal in de ene maateenheid naar een getal in een andere maateenheid
CORRELATIE CORREL Geeft de correlatiecoëfficiënt van twee gegevensverzamelingen
COS COS Geeft de cosinus van een getal
COSH COSH Geeft de cosinus hyperbolicus van een getal
AANTAL COUNT Telt het aantal getallen in de argumentenlijst
AANTALARG COUNTA Telt het aantal waarden in de argumentenlijst
AANTAL.LEGE.CELLEN COUNTBLANK Telt het aantal lege cellen in een bereik
AANTAL.ALS COUNTIF Telt het aantal niet-lege cellen in een bereik die voldoen aan een bepaald criterium
AANTALLEN.ALS COUNTIFS Berekent een voorwaardelijk AANTAL aan de hand ven meerdere criteria. (nieuw in Excel 2007)
COUP.DAGEN.BB COUPDAYBS Geeft het aantal dagen vanaf het begin van de coupontermijn tot de stortingsdatum
COUP.DAGEN COUPDAYS Geeft het aantal dagen in de coupontermijn waarin de stortingsdatum valt
COUP.DAGEN.VV COUPDAYSNC Geeft het aantal dagen vanaf de stortingsdatum tot de volgende couponvervaldatum
COUP.DATUM.NB COUPNCD Geeft de volgende coupondatum na de stortingsdatum
COUP.AANTAL COUPNUM Geeft het aantal coupons dat nog moet worden uitbetaald tussen de stortingsdatum en de vervaldatum
COUP.DATUM.VB COUPPCD Geeft de vorige couponvervaldatum vóór de stortingsdatum
COVARIANTIE COVAR Geeft de covariantie, het gemiddelde van de producten van de gepaarde deviaties
CRIT.BINOM CRITBINOM Geeft de kleinste waarde waarvoor de binomiale verdeling kleiner is dan of gelijk is aan het criterium
CUM.RENTE CUMIPMT Geeft de cumulatieve rente die tussen twee termijnen is uitgekeerd
CUM.HOOFDSOM CUMPRINC Geeft de cumulatieve hoofdsom van een lening die tussen twee termijnen is terugbetaald
DATUM DATE Stelt datum samen uit: jaar, maand, dag
DATUMVERSCHIL DATEDIFF Periode tussen twee datums, in dagen, maanden of jaren
DATUMWAARDE DATEVALUE Converteert een datum in de vorm van tekst naar een serieel getal
DBGEMIDDELDE DAVERAGE Berekent het gemiddelde van de geselecteerde databasegegevens
DAG DAY Geeft uit een datum de dag van de maand
DAGEN360 DAYS360 Berekent het aantal dagen tussen twee data op basis van een jaar met 360 dagen
DB DB Geeft de afschrijving van activa voor een bepaalde periode met behulp van de ‘fixed declining balance’
DBAANTAL DCOUNT Telt de cellen met getallen in een database
DBAANTALC DCOUNTA Telt de niet-lege cellen in een database
DDB DDB Geeft de afschrijving van activa over een bepaalde termijn met behulp van de ‘double declining balance’
DEC.N.BIN ATP DEC2BIN Converteert een decimaal getal naar een binair getal
DEC.N.HEX ATP DEC2HEX Converteert een decimaal getal naar een hexadecimaal getal
DEC.N.OCT ATP DEC2OCT Converteert een decimaal getal naar een octaal getal
GRADEN DEGREES Converteert radialen naar graden
DELTA ATP DELTA Test of twee waarden gelijk zijn
DEV.KWAD DEVSQ Geeft de som van de deviaties in het kwadraat
DBLEZEN DGET Haalt één record dat voldoet aan de opgegeven criteria uit een database op
DISCONTO DISC Geeft het discontopercentage voor een waardepapier
DBMAX DMAX Geeft de maximumwaarde van de geselecteerde databasegegevens
DBMIN DMIN Geeft de minimumwaarde van de geselecteerde databasegegevens
DOLLAR DOLLAR Converteert een getal naar tekst met de valutanotatie $ (dollar)
GULDEN DOLLAR Converteert een getal naar tekst met de valutanotatie EURO
GULDEN.DE DOLLARDE Converteert een prijs in euro’s, uitgedrukt in een breuk, naar een prijs in euro’s, in een breuk
GULDEN.BR DOLLARFR Converteert een prijs in euro’s, uitgedrukt in een decimaal getal, naar een prijs in euro’s, in een breuk
DBPRODUCT DPRODUCT Vermenigvuldigt de waarden in een bepaald veld van de records die voldoen aan de criteria in een database
DBSTDEV DSTDEV Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens
DBSTDEVP DSTDEVP Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens
DBSOM DSUM Telt de getallen uit een kolom records in de database op die voldoen aan de criteria
DUUR DURATION Geeft de gewogen gemiddelde looptijd voor een waardepapier met periodieke rentebetalingen
DBVAR DVAR Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef uit geselecteerde databasegegevens
DBVARP DVARP Berekent de variantie op basis van de volledige populatie van geselecteerde databasegegevens
ZELFDE.DAG ATP EDATE Geeft het seriële getal van een datum die het opgegeven aantal maanden voor of na de begindatum ligt
EFFECT.RENTE EFFECT Geeft het effectieve jaarlijkse rentepercentage
LAATSTE.DAG ATP EOMONTH Geeft het seriële getal van de laatste dag van de maand voor of na het opgegeven aantal maanden
FOUTFUNCTIE ATP ERF Geeft de complementaire foutfunctie
FOUT.COMPLEMENT ATP ERFC Geeft de foutfunctie
TYPE.FOUT ERROR.TYPE Geeft een getal dat overeenkomt met een van de foutwaarden van Microsoft Excel
EVEN EVEN Rondt het getal af op het dichtstbijzijnde gehele even getal
GELIJK EXACT Controleert of twee tekenreeksen identiek zijn
EXP EXP Verheft het getal e tot de macht van een bepaald getal (antilogaritme)
EXPON.VERD EXPONDIST Geeft de exponentiële verdeling
FACULTEIT FACT Geeft de faculteit van een getal
DUBBELE.FACULTEIT ATP FACTDOUBLE Geeft de dubbele faculteit van een getal
ONWAAR FALSE  
F.VERDELING FDIST Geeft de F-verdeling
VIND.ALLES FIND Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)
F.INVERSE FINV Geeft de inverse van de F-verdeling
FISHER FISHER Geeft de Fisher-transformatie
FISHER.INV FISHERINV Geeft de inverse van de Fisher-transformatie
VAST FIXED Maakt een getal op als tekst met een opgegeven aantal decimalen
AFRONDEN.BENEDEN FLOOR Rondt de absolute waarde van een getal naar beneden af
VOORSPELLEN FORECAST Geeft een waarde op basis van een lineaire trend
INTERVAL FREQUENCY Geeft een frequentieverdeling in de vorm van een verticale matrix
F.TOETS FTEST Geeft een F-toets
TW FV Geeft de toekomstige waarde van een investering
TOEK.WAARDE2 FVSCHEDULE Geeft de toekomstige waarde van een bepaalde hoofdsom na het toepassen van een reeks samengestelde rentes
GAMMA.VERD GAMMADIST Geeft de gamma-verdeling
GAMMA.INV GAMMAINV Geeft de inverse van de cumulatieve gamma-verdeling
GAMMA.LN GAMMALN Geeft de natuurlijke logaritme van de gamma-functie, G(x)
GGD GCD Geeft de grootste gemene deler
MEETK.GEM GEOMEAN Geeft het meetkundige gemiddelde
GROTER.DAN ATP GESTEP Test of een getal groter is dan de drempelwaarde
DRAAITABEL.OPHALEN GETPIVOTDATA Haalt gegevens op die zijn opgeslagen in een draaitabel
GROEI GROWTH Geeft de waarden voor een exponentiële trend
HARM.GEM HARMEAN Geeft het harmonische gemiddelde
HEX.N.BIN ATP HEX2BIN Converteert een hexadecimaal getal naar een binair getal
HEX.N.DEC ATP HEX2DEC Converteert een hexadecimaal getal naar een decimaal getal
HEX.N.OCT ATP HEX2OCT Converteert een hexadecimaal getal naar een octaal getal
HORIZ.ZOEKEN HLOOKUP Zoekt in de bovenste rij van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft de gevonden waarde in de opgegeven kolom
UUR HOUR Geeft uit een tijdstip het uur van de dag
HYPERLINK HYPERLINK Maakt een snelkoppeling of een sprong waarmee een document wordt geopend
HYPERGEO.VERD HYPGEOMDIST Geeft de hypergeometrische verdeling
ALS IF  
ALS.FOUT ERRORIF Geeft als resultaat een waarde die je opgeeft als een formule een fout retourneert. Anders geeft hij het resultaat van de formule (Nieuw in Excel 2007)
C.ABS ATP IMABS Geeft de absolute waarde (modulus) van een complex getal
C.IM.DEEL ATP IMAGINARY Geeft de imaginaire coëfficiënt van een complex getal
C.ARGUMENT ATP IMARGUMENT Geeft het argument thèta, een hoek uitgedrukt in radialen
C.TOEGEVOEGD ATP IMCONJUGATE Geeft het complexe toegevoegde getal van een complex getal
C.COS ATP IMCOS Geeft de cosinus van een complex getal
C.QUOTIENT ATP IMDIV Geeft het quotiënt van twee complexe getallen
C.EXP ATP IMEXP Geeft de exponent van een complex getal
C.LN ATP IMLN Geeft de natuurlijke logaritme van een complex getal
C.LOG10 ATP IMLOG10 Geeft de logaritme met grondtal 10 van een complex getal
C.LOG2 ATP IMLOG2 Geeft de logaritme met grondtal 2 van een complex getal
C.MACHT ATP IMPOWER Geeft een complex getal dat is verheven tot de macht van een geheel getal
C.PRODUCT ATP IMPRODUCT Geeft het product van maximaal 29 complexe getallen
C.REEEL.DEEL ATP IMREAL Geeft de reële coëfficiënt van een complex getal
C.SIN ATP IMSIN Geeft de sinus van een complex getal
C.WORTEL ATP IMSQRT Geeft de vierkantswortel van een complex getal
C.VERSCHIL ATP IMSUB Geeft het verschil tussen twee complexe getallen
C.SOM ATP IMSUM Geeft de som van complexe getallen
INDEX INDEX Kiest met een index een waarde uit een verwijzing of een matrix
INDIRECT INDIRECT Geeft een verwijzing die wordt aangegeven met een tekstwaarde
INFO INFO Geeft informatie over de huidige besturingsomgeving
INTEGER INT Kapt een getal af tot een heel getal, negatief gaat naar boven
SNIJPUNT INTERCEPT Geeft het snijpunt van de lineaire regressielijn met de y-as
RENTEPERCENTAGE INTRATE Geeft het rentepercentage voor een volgestort waardepapier
IBET IPMT Geeft de te betalen rente voor een investering over een bepaalde termijn
IR IRR Geeft de interne rentabiliteit voor een reeks cashflows
ISLEEG ISBLANK Geeft WAAR als de waarde leeg is
ISFOUT2 ISERR Geeft WAAR als de waarde een foutwaarde is, met uitzondering van #N/B
ISFOUT ISERROR Geeft WAAR als de waarde een foutwaarde is
IS.EVEN ISEVEN Geeft WAAR als het getal even is
ISLOGISCH ISLOGICAL Geeft WAAR als de waarde een logische waarde is
ISNB ISNA Geeft WAAR als de waarde de foutwaarde #N/B is
ISGEENTEKST ISNONTEXT Geeft WAAR als de waarde geen tekst is
ISGETAL ISNUMBER Geeft WAAR als de waarde een getal is
IS.ONEVEN ISODD Geeft WAAR als het getal oneven is
ISBET ISPMT Geeft de rente die is betaald tijdens een bepaalde termijn van een investering
ISVERWIJZING ISREF Geeft WAAR als de waarde een verwijzing is
ISTEKST ISTEXT Geeft WAAR als de waarde tekst is
KURTOSIS KURT Geeft de kurtosis van een gegevensverzameling
GROOTSTE LARGE Geeft de op k-1 na grootste waarde in een gegevensverzameling
KGV LCM Geeft het kleinste gemene veelvoud
LINKS LEFT Geeft het opgegeven aantal tekens van een reeks, vanaf links
LENGTE LEN Geeft het aantal tekens in een tekenreeks
LIJNSCH LINEST Geeft de parameters van een lineaire trend
LN LN Geeft de natuurlijke logaritme van een getal
LOG LOG Geeft de logaritme van een getal, met het opgegeven grondtal
LOG10 LOG10 Geeft de logaritme met grondtal 10 van een getal
LOGSCH LOGEST Geeft de parameters van een exponentiële trend
LOG.NORM.INV LOGINV Geeft de inverse van de logaritmische normale verdeling
LOG.NORM.VERD LOGNORMDIST Geeft de cumulatieve logaritmische normale verdeling
ZOEKEN LOOKUP Zoekt naar bepaalde waarden in een vector of een matrix
KLEINE.LETTERS LOWER Zet tekst om in kleine letters
VERGELIJKEN MATCH Zoekt naar bepaalde waarden in een matrix of een verwijzing
MAX MAX Geeft de maximumwaarde in een lijst met argumenten
MAXA MAXA Geeft de maximumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
DETERMINANTMAT MDETERM Geeft de determinant van een matrix
AANG.DUUR MDURATION Geeft de aangepaste Macauley-looptijd voor een waardepapier, uitgaande van EUR 100 nominale waarde
MEDIAAN MEDIAN Geeft de mediaan van de opgegeven getallen
DEEL MID Geeft een aantal tekens van een tekenreeks vanaf de positie die u opgeeft
MIN MIN Geeft de minimumwaarde in een lijst met argumenten
MINA MINA Geeft de minimumwaarde in een lijst met argumenten, inclusief getallen, tekst en logische waarden
MINUUT MINUTE Geeft uit een tijdstip de minuten
INVERSEMAT MINVERSE Geeft de inverse van een matrix
GIR MIRR Geeft de interne rentabiliteit voor een serie cashflows, waarbij voor betalingen een ander rentepercentage geldt
PRODUCTMAT MMULT Geeft het product van twee matrices
REST MOD Deelt een getal en laat het restant zien
MODUS MODE Geeft de meest voorkomende waarde in een gegevensverzameling
MAAND MONTH Geeft uit een datum de maand (als getal)
AFRONDEN.N.VEELVOUD ATP MROUND Geeft een getal afgerond op het gewenste veelvoud
MULTINOMIAAL MULTINOMIAL Geeft de multinomiaalcoëfficiënt van een reeks getallen
N N Geeft een waarde die is geconverteerd naar een getal
NB NA Geeft de foutwaarde #N/B, betekent ‘niet beschikbaar’
NEG.BINOM.VERD NEGBINOMDIST Geeft de negatieve binomiaalverdeling
NETTO.WERKDAGEN ATP NETWORKDAYS Geeft het aantal hele werkdagen tussen twee datums
NOMINALE.RENTE NOMINAL Geeft het nominale jaarlijkse rentepercentage
NORM.VERD NORMDIST Geeft de cumulatieve normale verdeling
NORM.INV NORMINV Geeft de inverse van de cumulatieve normale verdeling
STAND.NORM.VERD NORMSDIST Geeft de cumulatieve standaardnormale verdeling
STAND.NORM.INV NORMSINV Geeft de inverse van de cumulatieve standaardnormale verdeling
NIET NOT  
NU NOW Geeft de huidige datum en tijd
NPER NPER Geeft het aantal termijnen van een investering
NHW NPV Geeft de netto huidige waarde van een investering op basis van een reeks periodieke cashflows
OCT.N.BIN ATP OCT2BIN Converteert een octaal getal naar een binair getal
OCT.N.DEC ATP OCT2DEC Converteert een octaal getal naar een decimaal getal
OCT.N.HEX ATP OCT2HEX Converteert een octaal getal naar een hexadecimaal getal
ONEVEN ODD Rondt de absolute waarde van het getal naar boven af op het dichtstbijzijnde gehele oneven getal
AFW.ET.PRIJS ODDFPRICE Geeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn
AFW.ET.REND ODDFYIELD Geeft het rendement voor een waardepapier met een afwijkende eerste termijn
AFW.LT.PRIJS ODDLPRICE Geeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn
AFW.LT.REND ODDLYIELD Geeft het rendement voor een waardepapier met een afwijkende laatste termijn
VERSCHUIVING OFFSET Geeft een nieuwe verwijzing die een bepaald aantal rijen en kolommen is verschoven ten opzichte van
OF OR  
PEARSON PEARSON Geeft de correlatiecoëfficiënt van Pearson
PERCENTIEL PERCENTILE Geeft het k-de percentiel van waarden in een bereik
PERCENT.RANG PERCENTRANK Geeft de positie, in procenten uitgedrukt, van een waarde in de rangorde van een gegevensverzameling
PERMUTATIES PERMUT Geeft het aantal permutaties voor een gegeven aantal objecten
FONETISCH PHONETIC Haalt de fonetische tekens (furigana) uit een tekenreeks op
PI PI Geeft de waarde van pi
BET PMT Geeft de periodieke betaling voor een annuïteit
POISSON POISSON Geeft de Poisson-verdeling
MACHT POWER Verheft een getal tot een macht
PBET PPMT Geeft de afbetaling op de hoofdsom voor een bepaalde termijn
PRIJS.NOM PRICE Geeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
PRIJS.DISCONTO PRICEDISC Geeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een verdisconteerd waardepapier
PRIJS.VERVALDAG PRICEMAT Geeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op een datum
KANS PROB Geeft de kans dat waarden zich tussen twee grenzen bevinden
PRODUCT PRODUCT Vermenigvuldigt de argumenten met elkaar
BEGINLETTERS PROPER Zet de eerste letter van elk woord in een tekst om in een hoofdletter
HW PV Geeft de huidige waarde van een investering
KWARTIEL QUARTILE Geeft het kwartiel van een gegevensverzameling
QUOTIENT QUOTIENT Geeft de uitkomst van een deling als geheel getal
RADIALEN RADIANS Converteert graden naar radialen
ASELECT RAND Geeft een willekeurig getal tussen 0 en 1
ASELECTTUSSEN ATP RANDBETWEEN Geeft een willekeurig getal tussen de opgegeven getallen
RANG RANK Geeft het rangnummer van een getal in een lijst getallen
RENTE RATE Geeft het periodieke rentepercentage voor een annuïteit
OPBRENGST RECEIVED Geeft het bedrag dat op de vervaldatum wordt uitgekeerd voor een volgestort waardepapier
REGISTER REGISTER  
REGISTRATIE.ID REGISTER.ID  
VERVANGEN REPLACE Vervangt tekst op een specifieke plaats in een tekenreeks
HERHALING REPT Herhaalt een tekst een aantal malen
RECHTS RIGHT Geeft de meest rechtse tekens in een tekenreeks
ROMEINS ROMAN Converteert Arabische cijfers naar Romeinse cijfers in de vorm van tekst
AFRONDEN ROUND Rondt een getal af op het opgegeven aantal decimalen
AFRONDEN.NAAR.BENEDEN ROUNDDOWN Rondt de absolute waarde van een getal naar beneden af
AFRONDEN.NAAR.BOVEN ROUNDUP Rondt de absolute waarde van een getal naar boven af
RIJ ROW Geeft het rijnummer van een verwijzing
RIJEN ROWS Geeft het aantal rijen in een verwijzing
R.KWADRAAT RSQ Geeft het kwadraat van de Pearson-correlatiecoëfficiënt
VIND.SPEC SEARCH Zoekt een bepaalde tekenreeks in een tekst (waarbij geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters)
SECONDE SECOND Converteert een serieel getal naar seconden
SOM.MACHTREEKS ATP SERIESSUM Geeft de som van een machtreeks die is gebaseerd op de formule
POS.NEG SIGN Geeft het teken van een getal
SIN SIN Geeft de sinus van de opgegeven hoek
SINH SINH Geeft de sinus hyperbolicus van een getal
SCHEEFHEID SKEW Geeft de mate van asymmetrie van een verdeling
LIN.AFSCHR SLN Geeft de lineaire afschrijving van activa per opgegeven termijn
RICHTING SLOPE Geeft de richtingscoëfficiënt van een lineaire regressielijn
KLEINSTE SMALL Geeft de op k-1 na kleinste waarde in een gegevensverzameling
WORTEL SQRT Geeft de positieve vierkantswortel van een getal
WORTEL.PI ATP SQRTPI Geeft de vierkantswortel van (getal * pi)
NORMALISEREN STANDARDIZE Geeft een genormaliseerde waarde
STDEV STDEV Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef
STDEVA STDEVA Maakt een schatting van de standaarddeviatie op basis van een steekproef, inclusief getallen, tekst
STDEVP STDEVP Berekent de standaarddeviatie op basis van de volledige populatie
STDEVPA STDEVPA Berekent de standaarddeviatie
STAND.FOUT.YX STEYX Geeft de standaardfout in de voorspelde y-waarde voor elke x in een regressie
SUBSTITUEREN SUBSTITUTE Vervangt bepaalde tekst in een tekenreeks door andere tekst
SUBTOTAAL SUBTOTAL Geeft een subtotaal voor een bereik
SOM SUM Telt de argumenten op
SOM.ALS SUMIF Telt de getallen bij elkaar op die voldoen aan een bepaald criterium
SOMMEN.ALS SUMIFS Berekent een voorwaardelijke som aan de hand van meerdere criteria. (nieuw in Excel 2007)
SOMPRODUCT SUMPRODUCT Geeft de som van de producten van de corresponderende matrixelementen
KWADRATENSOM SUMSQ Geeft de som van de kwadraten van de argumenten
SOM.X2MINY2 SUMX2MY2 Geeft de som van het verschil tussen de kwadraten van corresponderende waarden in twee matrices
SOM.X2PLUSY2 SUMX2PY2 Geeft de som van de kwadratensom van corresponderende waarden in twee matrices
SOM.XMINY2 SUMXMY2 Geeft de som van de kwadraten van de verschillen tussen de corresponderende waarden in twee matrices
SYD SYD Geeft de afschrijving van activa over een bepaalde termijn volgens de ‘Sum-of-Years-Digits’-methode
T T Converteert de argumenten naar tekst
TAN TAN Geeft de tangens van een getal
TANH TANH Geeft de tangens hyperbolicus van een getal
SCHATK.OBL TBILLEQ Geeft het rendement op schatkistpapier, dat op dezelfde manier wordt berekend als het rendement op obligaties
SCHATK.PRIJS TBILLPRICE Geeft de prijs per EUR 100 nominale waarde voor schatkistpapier
SCHATK.REND TBILLYIELD Geeft het rendement voor schatkistpapier
T.VERD TDIST Geeft de Student T-verdeling
TEKST TEXT Geeft een getal weer als tekenreeks
TIJD TIME Stelt tijd samen uit uur, minuut, seconde
TIJDWAARDE TIMEVALUE Converteert de tijd in de vorm van tekst naar een serieel getal
T.INV TINV Geeft de inverse van de Student T-verdeling
VANDAAG TODAY Geeft de huidige datum
TRANSPONEREN (matrix) TRANSPOSE Geeft de getransponeerde van een matrix
TREND TREND Geeft de waarden voor een lineaire trend
SPATIES.WISSEN TRIM Verwijdert de spaties links en rechts van de tekst
GETRIMD.GEM TRIMMEAN Geeft het gemiddelde van waarden in een gegevensverzameling
WAAR TRUE  
GEHEEL TRUNC Kapt een getal af tot een heel getal, negatief gaat naar beneden
T.TOETS TTEST Geeft de kans met behulp van de Student T-toets
TYPE TYPE Geeft met een getal het gegevenstype van een waarde
HOOFDLETTERS UPPER Zet tekst om in hoofdletters
USDOLLAR USDOLLAR  
WAARDE VALUE Converteert tekst naar een getal
VAR VAR Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef
VARA VARA Maakt een schatting van de variantie op basis van een steekproef, inclusief getallen
VARP VARP Berekent de variantie op basis van de volledige populatie
VARPA VARPA Berekent de variantie op basis van de volledige populatie, inclusief getallen, tekst en logische waarden
VDB VDB Geeft de afschrijving van activa over een gehele of gedeeltelijke termijn met behulp van de ‘declining balance’
VERT.ZOEKEN VLOOKUP Zoekt in de meest linkse kolom van een matrix naar een bepaalde waarde en geeft de waarde in de opgegeven kolom
WEEKDAG WEEKDAY Geeft uit een datum de dag van de week (als getal)
WEEKNUMMER WEEKNUM Converteert een serieel getal naar een weeknummer
WEIBULL WEIBULL Geeft de Weibull-verdeling
WERKDAG ATP WORKDAY Geeft het seriële getal van de datum voor of na een bepaald aantal werkdagen
IR.SCHEMA XIRR Geeft de interne rentabiliteit voor een (niet noodzakelijkerwijs periodiek) betalingsschema van cashflows
NHW2 XNPV Geeft de huidige nettowaarde voor een (niet noodzakelijkerwijs periodiek) betalingsschema van cashflows
JAAR YEAR Geeft uit een datum het jaartal
JAAR.DEEL ATP YEARFRAC Geeft het deel van een jaar tussen twee datums, uitgedrukt in een getal tussen 0 en 1
RENDEMENT YIELD Geeft het rendement voor een waardepapier waarvan de rente periodiek wordt uitgekeerd
REND.DISCONTO YIELDDISC Geeft het jaarlijkse rendement voor een verdisconteerd waardepapier, bijvoorbeeld schatkistpapier
REND.VERVAL YIELDMAT Geeft het jaarlijkse rendement voor een waardepapier waarvan de rente wordt uitgekeerd op de vervaldag
Z.TOETS ZTEST Geeft de eenzijdige kanswaarde voor een Z-toets
Advertenties
5 Responses “Functies” →

 1. dondiedie

  november 30, 2008

  Hallo

  Ik wil voor het werk een excel maken waarbij je iets opgeeft (stel bijv een inkomen). en dat je op basis van een keuzevak kan selecteren wat in 1 bepaalde cel (oplossingencel) berekend wordt.
  Bijv:
  Inkomen is €1000
  berekening 1 = formule die dat x2 doet
  berekening 2 = formule die dat X3 doet

  Ik wil dus €1000 opgeven en dan een selectievakje die kan aangekruist worden bij berekening 1 of berekening 2 zodat in 1 cel dan de oplossing van 1 van beiden komt.

  De berekening is veel ingewikkelder en er zijn ook meer berekeningen nodig maar dat is het principe.

  Is het ook mogelijk om in te stellen dat als je bijv. berekening 1 kiest, berekening 2 automatisch afgevinkt wordt. ( mag ook met een top-down-menu zijn).

  Alvast bedankt, jullie zouden mij super helpen!

  Bijkomende info:

  Het betreft een simulatie voor sociale bijdragen.

  Er wordt bijv. een inkomen gegeven en dan moeten de sociale bijdragen berekend worden.
  maar hiervoor moet met meer rekening gehouden dank enkel 1 getal. (bijv ook boven een bepaald bedrag een andere bijdragepercentage voor die schijf,…)
  Het is ook zodat er verschillende variabelen zijn. Bijv: selectie hoofdberoep of bijberoep, en binnen die selectie opnieuw de keuze 1e jaar activiteit, 2e jaar activiteit,… wat nog eens een andere berekeningswijze vraagt….

  Hopelijk geeft dit wat duidelijk weer wat er moet gebeuren… Indien niet, vraag gerust los!

  Alvast dank voor de feedback!
  Super dat jullie feedback geven!

  Beantwoorden
 2. Hallo allemaal,

  In excel 2003 maakte ik gebruik van de statistische functie F-toets.
  Deze gaf onderstaande tabel:

  F-Test Two-Sample for Variances

  Methode A Methode B
  Mean 0,700333333 0,696222222
  Variance 4,725E-05 5,61944E-05
  Observations 9 9
  df 8 8
  F 0,84083045
  P(F<=f) one-tail 0,406131526
  F Critical one-tail 0,290858219

  In excel 2007 wordt alleen een waarde berekend. Kan iemand mij vertellen of het mogelijk is de tabel weer weer te geven. Aan alleen een waarde heb ik niets.

  Hoop op een antwoord.

  Groeten,
  Yvonne

  Beantwoorden
 3. Hi,
  Ik ben bezig in excel met een database opbouwen. Nu heb ik met verticaal zoeken een drop down menu gecreerd alleen lijkt het erop dat het dropdown menu een limiet heeft van 120 namen, klopt dit? Als dit zo is, is er een manier om hier omheen te werken?

  Alvast bedankt!

  Beantwoorden

 4. RoxyAnexy-online

  december 11, 2009

  waarom niet:)

  Beantwoorden

 5. D. Beelen

  juni 11, 2010

  als ik uitreken hoeveel tijd ik heb besteed aan een bepaald onderwerp doe ik eindtijd – begintijd is bijvoorbeeld 1:35. Vervolgens moet het afgerond worden op een kwartier. Dit doe ik met AFRONDEN.BOVEN(D2;1/24/4) Tot zover geen problemen.

  Soms kom ik echter op bijv. 0:43 afgerond op 0:45. Ik wil echter dat dit afgerond wordt op minimaal 1:00. Hoe doe ik dit?

  Beantwoorden

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: